Allmänt om utbildning

Att lära sig saker och ting och att veta hur de fungerar är och har genom historien varit av yttersta vikt för människans utveckling. Det har gjort så att vi så att säga slipper uppfinna hjulet på nytt hela tiden utan alltid och kontinuerligt kan ta det av våra förfäders kunskaper. Något som har varit särskilt viktigt inom utbildningen och dess utveckling är bok och skrivkonsten eftersom man där på ett mer teoretiskt plan kan skriva ner och förmedla väldigt abstrakt kunskap som dessutom kan nå en väldigt stor grupp människor.

Den process som en person genomgår på ett ofta målinriktat och systematiskt sätt genom träning och undervisning för att utveckla och skaffa sig bildning, färdigheter och kunskaper brukar kallas för utbildning. Utbildning ser olika ut beroende på var i världen man befinner sig och den bedrivs i en lång rad olika former världen över. Rätten att utbilda sig är dessutom något som räknas till de mänskliga rättigheterna världen över.

Det finns en internationell standard när det kommer till utbildning där man delar in dess system i grundskola, sekundärskola och högre utbildning och där grundskola är den lägsta nivån medan högre utbildning är den högsta nivån. I Sverige är det obligatoriskt att åtminstone genomgå en grundskoleutbildning. Sekundärskola är dock inte obligatoriskt men är en förutsättning för att få tillgång till högre utbildning, sekundärskola brukar kallas för gymnasium men kan också innefatta annat så som exempelvis yrkesskola eller folkhögskola.

Det finns dessutom vuxenutbildningar och särskolor samt specialskolor där särskolor riktar sig till personer som bland annat har inlärningssvårigheter eller andra svårigheter att ta till sig kunskap och utbildning. I Många länder världen över finns det även möjlighet att hemundervisas genom hemundervisning. Detta ses dock mer och mer som något problematiskt eftersom stater ofta eftersträvar att alla ska lära sig samma grunder och få gemensamma referensramar vilket är svårt att kontrollera vid hemundervisning.

Det finns lite olika typer av skolor och det som skiljer dem åt är främst om de drivs av stat/kommun eller om de är privata. De privata skolorna brukar kallas för friskolor medan de statliga och kommunala kallas för allmänna skolor. Det kan vara problematiskt med friskolor i vissa fall om de exempelvis är religiösa och därmed vill uppfostra sina elever inom särskilda ramar som inte passar in i det övriga samhället.

Men det finns även utbildningar som ges inom exempelvis företag eller andra organisationer och samfund som bland annat ska ge ökad kompetens inom ett område eller helt enkelt utveckla personalen på en arbetsplats. När man har genomgått en utbildning brukar man få någon slags bevis så som en legitimation eller examen som sedan kan användas för att bevisa att man har kompetens inom ett visst område vid exempelvis en arbetsintervju.

bezel