Kommunal eller friskola?

Friskolorna har fortsatt att öka i antal sedan friskolereformen trädde i kraft. De kommunala skolorna har med anledning av detta sett en minskning av antalet elever i sina skolor. Det som skiljer skolorna från varandra är ägarstrukturen, då friskolorna inte har kommunen eller landstinget som huvudman för verksamheten. Båda skolorna måste dock följa den allmänna läroplanen och båda skolorna måste följa den standard som tagits fram av skolinspektionen. Skolorna skiljer sig främst åt vad gäller undervisning. Många friskolor har antagit en mer liberal syn på elevernas inlärningsprocess. På en del skolor får exempelvis eleverna bestämma delar av sitt schema. Det finns dock inga konkreta bevis på att friskolor skulle ge bättre undervisning är kommunala skolor. Det finns dock friskolor där elever i snitt har bättre betyg än kommunala skolor i samma kommun. Anledningarna till detta är dock omdebatterade.

Elever som saknar gymnasiebehörighet

Elever som inte har gymnasiebehörighet och dåliga skolresultat har blivit ett allt större problem i många svenska kommuner. Det rapporterades nyligen att upp till 30 procent av eleverna i flera skolor i Uppsala inte klarar att uppnå gymnasiebehörighet. Uppsala kommun ser väldigt allvarligt på problemet, men man menar dock att en del av resultaten kan förklaras med den kraftigt ökande invandringen under år 2015. Nu vill man främst satsa på att behålla och rekrytera duktiga lärare. Något som är en utmaning med tanke på den stora bristen på lärare i landet. Man ämnar att locka flera lärare till Uppsala med bra löner och fler möjliga karriärvägar Man vill också satsa på mindre undervisningsgrupper i främst de lägre årskurserna. Ett annat problem är att de skolor som befinner sig i utsatta områden har betydligt sämre resultat i jämförelse med de skolor som finns i bättre områden.

Betyg på friskolor

Flera undersökningar har visat att det är lättare att få bra betyg för elever som går på friskolor. SVT gjorde nyligen en granskning av fler än 300 000 nationella prov där man kom fram till att friskolorna var “snällare” med betygssättningen i jämförelse med kommunala skolor. Undersökningar har också visat att flera friskolor ger betyg som inte motsvarar de provresultat eleverna fått under kurs. Då har man kollat på de proven som läroplanen har fastslagit att varje elev måste utföra under en kurs. En del friskolor har gett som svar att många elever blir nervösa under proven och de kan därför inte prestera på en nivå som motsvarar kunskaperna de har inom ett ämne. Detta är dock att betrakta som ett stort problem ur flera perspektiv. I näringslivet kan man exempelvis inte om man är ny som chef på en arbetsplats vara snällare med vissa om de slarvar på jobbet.

bezel